Административният съд отмени решение на общински съвет- Главиница

Административният съд отмени решение на общински съвет- Главиница

Администртивен съд-Силистра отмени, като незаконосъобразно, решението на общински съвет-Главиница (реш.№ 345 по протокол .№ 41/27.01.2011 г.), с което са определени промили за изчисляване на местната такса “Битови отпадъци” за 2011 г.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок, от съобщението за изготвянето му, пред Върховния Административен съд.

Делото бе образувано по жалба на областния управител д-р Владимир Янков. Основните мотиви, с които той оспори решението са:  1) нарушение на алгоритъма по чл.67, ал.2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за определяне на такса „Битови отпадъци”, който дава възможност за определяне на пропорционална такса само при установена невъзможност за прилагане на основния алгоритъм по чл.67, ал.1 от ЗМДТ (предвиждащ определянето на таксата, според количеството битови отпадъци). Според областния управител, посочената в закона невъзможност е следвало да се опише чрез факти и изводи, които да са мотивите за приемане на решението; 2) не е осъществено организирано публично обсъждане, което е съществено нарушение на производствените правила.

Подробности:

С решение № 345 ( по протокол № 41 / 27.01.2011 г.), Общинският съвет в гр. Главиница е приел, че „се запазват промилите за 2011 година, определени с решение на ОбС-Главиница № 228 от протокол № 25 от 21.12.2009 г., както следва: за жилищни имоти – в размер на 5.0 промила и за нежилищни имоти – 6,5 промила.”

По време на делото, Съдът е установил, че оспореното решение е взето при съществено нарушение на административно-производствените правила, по следните съображения:

Не е спазено изискването на чл. 67, ал.2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), което предвижда пропорционалната такса да се определя върху основа, определена от общинския съвет.  В съдебните заседания адвокатът на Общински съвет-Главиница е заявил, че основата е „данъчната оценка на имотите”, но това понятие не се съдържа както в това (оспорваното) решение, така и в предходни негови решения. Съдържа се единствено в докладната записка за решаване на въпроса за такса „Битови отпадъци” за 2007 г. По своята същност, оспореното решение е общ административен акт. По смисъла на чл.65 от Административно-процесуалния кодекс, този административен акт е с еднократно действие – само за 2011 г. и съдържа правило, с което са определени конкретните промили, които са равно значими, при определяне на таксата за битови отпадъци.

По критерия „определен брой адресати, спрямо които са насочени правните последици от акта”, Административният съд припомня решение на Върховния административен съд от 2010 г., по дело като това, в което „непосредствено се засягат права и законни интереси на неопределен брой лица…”. Посочва се, че законодателят е въвел правила, които целят да бъде дадена публичност на акта и възможност на хората, за които е предназначен да участват в процеса по издаването му. Според Върховния административен съд, неспазването на тези правила води до незаконосъобразност на акта. По конкретното дело е установено, че: Общински съвет-Главиница не е предприел действия за публично оповестяване на проекта на акта; не е извършил уведомяване, чрез различните способи, посочени в чл.66, ал.1, т.е. – излагане на основните съображения за издаване на акта, както и формите за участие на заинтересованите лица, които в община Главиница са повече от 10 000 (десет хиляди) души; Не е указано, в съответствие с изискването на чл. 68 от АПК,  правото на достъп до информацията по преписката; не са посочени формите на участието на заинтересованите лица (в изпълнение на чл.69 от АПК). Бездействието на общинския съвет е довело до нарушаване правото на заинтересованите лица да участват в обсъждането на проекта, което право законът предписва да се осъществи в разумен срок, но не по-кратък от 1 месец (чл. 69,ал.2 от АПК). Съдът е установил, че докладната записка или проекто-решението не е внасяно и не е разисквано дори в постоянните комисии, по чл.33 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /ПОДОСНКВОА/.

Липсва предварителна яснота и обосновка на материално-техническите и административните разходи, които съгласно чл.7 от ЗМДТ, следва да обвържат размера на таксата за битови отпадъци. Представената план-сметка съдържа само крайни цени на различните компоненти на подлежащите на извършване дейности, свързани с таксата за битови отпадъци, но не и данни, които да установят начина на формиране на тези суми.

На следващо място: разпоредбата на чл.67, ал.1 от ЗМДТ предписва и въвежда като основен и приоритетен способ за определяне на ТБО „в левове, според количеството на битовите отпадъци”. Законодателят регламентира и възможност за втори и трети вариант, а именно – в левове на ползвател или пропорцианална такса, но като елемент от тези хипотези, изисква излагане на мотиви за невъзможността да се приложи приоритетната, основна постановка (по чл.67, ал.1 от ЗМДТ).

Обобщавайки гореизложеното, съдът намира, че оспореното решение № 345 / 27.01.2011 г., с което са определени промилите за определяне на такса „Битови отпадъци” за 2011 г., е незаконосъобразно, поради неспазване на установената форма – липса на мотиви, съществено нарушение на административно-производствените правила и на чл. 67 от ЗМДТ и като такова следва да бъде отменено.

"Силистра Днес"

leave a comment

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Create AccountLog In Your Account