Министърът на образованието обяви таксите за извънкласни дейности в Силистра за незаконосъобразни

Министърът на образованието обяви таксите за извънкласни дейности в Силистра за незаконосъобразни

Министърът на образованието проф. д-р Сергей Игнатов също обяви въведената, с решение на общински съвет–Силистра, месечна такса от 5 лв. за извънучилищни звена, за незаконосъобразна.

В началото на месец декември 2010 г., областният управител д-р Владимир Янков се обърна към Министъра на образованието, за да бъде изяснен казуса със законосъобразността на въвеждането на такси за консумативи и издръжка в извънучилищни групи и звена.

Припомням, че по предложение на кмета на община Силистра, Общинският съвет в Силистра, със свое решение (№1368 от 30.09.2010 г.), промени Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, като  към гл. II. раздел III създаде нов член (чл. 23а (1), според който „учениците, които посещават формите за извънучилищни дейности, организирани от Извънучилищните педагогически учреждения /ЦРД, ЦУТНТ, УСШ и НАО “Галилео Галилей”/ заплащат месечна такса в размер на 5.00 лв…”

Областният управител върна решението, но след като го измени, Общинският съвет отново утвърди таксата.

В становището си, изпратено до областния управител д-р Владимир Янков, което подкрепя основния извод – че таксите са незаконосъобразни, министърът на образованието проф. Сергей Игнатов посочва: „извънучилищните учреждения Център за работа с деца (ЦРД), Център за ученическо, техническо и научно творчество (ЦУТНТ),Ученическа спортна школа (УСШ), Дом за лишени от родителски грижи и Национална астрономическа обсерватория са обслужващи звена, по смисъла на чл. 33а от Закона за народната просвета (ЗНП) и дейността им попада под приложното поле на същия закон.”

Нещо повече – министър Игнатов припомня, че съгласно чл. 60, ал. 1 от Конституцията на Република България, гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество. В чл.141, ал.3 от Конституцията е установено правомощието на общинския съвет да определя размера на местните данъци при условия, по ред и в границите, установени със закон. Нито в Закона за местните данъци и такси, нито в Закона за народната просвета е определена такса за посещение на извънучилищните педагогически учреждения.

Министърът Игнатов поставя и акцент върху факта, че „съгласно Закона за народната просвета, средствата за издръжка и развитие на материално-техническата база на детските градини, училищата и обслужващите звена се осигуряват от държавния бюджет, от бюджетите на общините, от източници, предвидени в други закони и актове на Министерския съвет и от собствени приходи. В чл.44, ал.2 са определени дейностите, от които звената от системата на народната просвета може да реализират собствени приходи, между които са квалификационна и творческа дейност, образователни и други услуги, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката. По смисъла на чл.44, ал.2 „Образователна услуга” е обучението и възпитанието на деца и ученици извън учебния процес, включително и по учебни предмети, изучавани в училище, без придобиване на степен на завършено образование или професионална квалификация. Съгласно чл.44, ал.2, т.7, в собствен приход може да постъпват такси, но събирането им следва да е определено в закон.

Съгласно чл.44, ал.5 от ЗНП за дейности извън държавните образователни изисквания в държавните и общинските училища и обслужващи звена, както и за професионалното обучение след завършено средно образование се заплащат такси при условия и по ред, определени със заповед на министъра на образованието, младежта и науката.

Изтъквайки тези аргументи, Министърът на образованието доц. Сергей Игнатов посочва, че определянето на такси за учениците, които посещават извънучилищни дейности не е в компетентността на общинските съвети, поради което Министерството на образованието счита акта на Общинския съвет Силистра за незаконосъобразен.

След като се запозна с отговора на МОМН, областният управител д-р Владимир Янков разпрати уведомителни писма до община Силистра и до общинския съвет в града, за да се запознаят с мотивите на образователното министерство и да предприемат необходимите мерки за възстановяване на законовото положение.

"Силистра Днес"

leave a comment

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Create AccountLog In Your Account