Област Силистра , бавно и неусетно се заличава

Отрицателен естествен прираст и  миграция на хора от област Силистра са причина за стопяването на града. Постепенно градът и цялата област се обезлюдяват , сочи статистика на НСИ.

Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. От началото на деветдесетте години на миналия век демографското развитие на областта се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението. През 2016 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Силистра е намаляло с 807 души.Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 7.1‰. Коефициентът на естествения прираст в градовете е минус 7.7‰, а в селата – минус 6.8‰, или намалението на населението в област Силистра в резултат на естествения прираст се дължи на негативните демографски тенденции, както в градовете, така и в селата.

През 2016 г. единствено община Кайнарджа е с положителен естествен прираст (4.1‰), а останалите шест общини в областта са с отрицателен естествен прираст.

През 2016 г. в област Силистра са регистрирани 1 009 родени деца, като от тях 997 (98.8%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените се е увеличил с 41 деца, или с 4.3%. С най-висок коефициент на раждаемост е община Кайнарджа (17.0‰) , а с най-нисък – Силистра (7.4‰).

Средната възраст на жените при раждане на първо дете се запазва същата както през 2015 г. – 25.2 години.

От началото на деветдесетте години на миналия век се наблюдава трайна тенденция на увеличаване на извънбрачните раждания.

Броят на умрелите през 2016 г. е 1 804 души, а коефициентът на обща смъртност – 16.0‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява със 179 случая, или с 9.0%. Нивото на общата смъртност остава твърде високо.

Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният прираст (нетното салдо от вътрешната и външна миграция), който е отрицателен – минус 484 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта.

Намалението на населението в резултат на отрицателния механичен прираст, измерено чрез коефициента на нетна миграция, е -4.3‰.

През 2016 г. всички общини в област Силистра са с отрицателен механичен прираст – Алфатар (-3.3‰), Главиница (-4.1‰), Дулово (-3.5‰), Кайнарджа (-2.5‰), Силистра (-4.2‰), Ситово (-2.7‰) и Тутракан (-7.7‰).

Най-голямо териториално движение вътре в област Силистра има по направлението „село – град“ (37.5%)

През 2016 г. 1 048 души са променили своя настоящ адрес от област Силистра в друго населено място на страната, а 660 души са променили настоящия си адрес от населено място в страната в област Силистра.

През изминалата година 462 души са променили своя настоящ адрес от област Силистра в чужбина , а 366 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в област Силистра.

"Силистра Днес"

Related Posts

Create AccountLog In Your Account