Пет върнати решения на Общински съвет – Силистра

Пет върнати решения на Общински съвет – Силистра

При осъществяване на контрол за законосъобразност, областният управител д-р Владимир Янков върна 5 решения на Общински съвет-Силистра, от заседанието му на 17.02.2011 г., за ново разглеждане. Решенията касаят удължаване срока за възстановяване на временен безлихвен заем, създаване на търговско дружество Общински имоти ЕООД, съгласие да се поеме дългосрочен общински дълг и разрешение за промяна предназначението на зелени площи.

Областният управител е установил незаконосъобразност при вземане на следните решения на Общински съвет-Силистра:

Решение № 1539 т.7 в частта удължаване срока за възстановяване на временен безлихвен заем от набирателната сметка до 31.12.2011г.

В обосновката си, Областният управител изтъква, че „в нарушение на чл. 50 от Закона за устройството на държавния бюджет и изискванията на т. 3.3 от Указания № ГУБ-09 от 09.04.1998 г. (№ 100-022300 от 08.04.1998 г.) на МФ и БНБ, реда определен от Министъра на финансите и Управителя на Българска народна банка (БНБ) за използването и отчитането на чужди средства, Общински съвет Силистра незаконосъобразно се е разпоредил с чужди парични средства от набирателната сметка. В този смисъл удължаването на срока за възстановяване на средства по набирателната сметка, с които Обс – Силистра незаконосъобразно се е разпоредил съставлява тежко нарушение на материалния закон.

Решения №№ 1544, 1545 в частта т.4 и т.5, относно създаване на търговско дружество Общински имоти ЕООД.

В обосновката си, областният управител посочва: „Решения №№ 1544 в частта т.4 и 1545 в частта т.5 не са съобразени с нормите на чл.4, ал.3, т.4 за избор на управител до провеждане на конкурс от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Силистра в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел. Решения №№ 1544 и 1545 в частта т.4 т.5 си противоречат и с приетото на същото заседание решение № 1543, по смисъла на което след регистрацията на търговското дружество ще се обяви конкурс за избор на управител. На следващо място, нито в докладната, нито при самото приемане на решенията е обсъден въпроса дали предложения за управител отговаря на изискванията по чл.22 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Силистра в търговски дружества с общинско участие в капитала. Правното основание за приемане на решения №№ 1544 т.5 и 1545 т.4 т.5 – чл.137,ал.1,т.5 от ТЗ е неприложимо в случая.”

Решение № 1546, относно съгласие да се поеме дългосрочен общински дълг.

Основания за връщане: „Решението е прието на основание чл. 3, т.4 и чл.4, т.1 и т.4 от ЗОД и чл.50 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Силистра. Общинският съвет Силистра приема решение № 1546 в нарушение на разпоредбата на чл. 17а, ал.1 от ЗОД, съгласно която Общинският съвет не може да приема решения за поемане на дългосрочен общински дълг след изтичането на 39 месеца от неговото избиране. Не е спазена и процедурата по поемане на дългосрочен общински дълг – не е проведено изискуемото по ЗОД публично обсъждане, не са приложени съответните инвестиционни проекти в полза на местната общност.”

Решение № 1549, относно разрешение за промяна предназначението на зелени площи.

Основания за връщане за ново разглеждане: „Към протокола не са приложени: документи за собственост на имотите, скици, подробен устройствен план, протокол от заседание на експертен съвет по УТ; писмени становища на заинтересованите   централни и териториални администрации – по чл.121, ал.1 и 2 от ЗУТ.”

Ето защо, на основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, областният управител връща  за ново обсъждане Решения №№ 1539 т.7 в частта удължаване срока за възстановяване на временен безлихвен заем от набирателната сметка до 31.12.2011г, 1544, 1545 в частта т.4 и т.5, 1546, 1549 от Протокол  № 46/17.02.2011 г. на Общински съвет Силистра.

"Силистра Днес"

leave a comment

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Create AccountLog In Your Account