Административния съд в Силистра отмени решението на общинския съвет в Дулово за такси за битови отпадъци

Административния съд в Силистра отмени решението на общинския съвет в Дулово за такси за битови отпадъци

Административен съд-Силистра отмени, като незаконосъобразно, решението на Общински съвет-Дулово за нови такси за битови отпадъци, взето на заседанието на местния законодателен орган на 18.01.2011 г.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок, от съобщението за изготвянето му, пред Върховния Административен съд на Република България.

Делото бе образувано по жалба на областния управител д-р Владимир Янков. Основните мотиви, с които той оспори решението са: 1)не са представени фактическите разходи за предоставянето на всяка една услуга, тоест решението е постановено в нарушение на разпоредбите на чл. 66, ал. 3 и чл. 67 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/; 2) Не е спазена разпоредбата на чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), съгласно които размерът на таксата следва да бъде определен в левове, според количеството на битови отпадъци и само ако това е невъзможно, определянето на таксата се извършва пропорционално, въз основа на такса, определена от Общинския съвет; 3)Решението е прието в нарушение на разпоредбата на чл. 66, ал. 3 от ЗМДТ, тъй като е взето на заседание на ОбС – Дулово след законоустановения срок – до 31 декември на предходната година.

Подробности:

С решение № 512, т.2 /18.01.2011 г. на Общинския съвет-Дулово, е приета такса „Битови отпадъци”, както следва: 1. За жилищни имоти, находящи се в града – в размер на 6.0 на хиляда върху данъчната оценка на имота; 2. За жилищни имоти, находящи се в селата – в размер на 2.875 на хиляда върху данъчната оценка на имота 3. За нежилищни имоти, находящи се в града – в размер на 10.0 на хиляда върху данъчната оценка на имота; 4. За нежилищни имоти, находящи се в селата – в размер на 4.125 на хиляда върху данъчната оценка на имота. Със същото решение Общински съвет-Дулово е възложи на кмета на общината, в срок до 31.01.2011 год. за издаде заповед, с която да определи собствениците на имотите, от които през 2011 год. няма да бъдат събирани такси „Битови отпадъци’.

По време на делото, Съдът е установил, че оспореното решение № 512, т.2/18.01.2011 г. на Общински съвет-Дулово е взето при съществено нарушение на административно-производствените правила, по следните съображения:

От събраните по делото доказателства се установява, че с докладна записка изх. № 248/12.01.2011 г., Кметът на Община Дулово, е направил предложение на Общинския съвет в Дулово да вземе решение за размера на такса битови отпадъци за 2011 г., като за гр. Дулово общият размер на таксата, определен в промили, да запази размера от 2010 год., а именно 6.0 на хиляда за жилищни имоти и 10.0 на хиляда за нежилищни имоти. В докладната записка е посочено: “Поради това, че отчетените разходи по видове дейности са променени, предлагам различни промили за различните видове дейности, спрямо миналата година. За селата на територията на Общината да се определи общ промил за годината 3.0 на хиляда, като повишението е в размер на 0.125 промила за жилищни имоти, а за нежилищни имоти да се запази същият размер 4.125 на хиляда.” Според Административния съд, така депозираната докладна записка не съдържа обосновка на причините, наложили вдигане на местните такси, още повече, че според изтъкнатия довод на Кмета на Община Дулово – от второто тримесечие (от 01.04.2010 год.) е започнала дейността по сметосъбирането и транспортиране на отпадъците до депата.

По делото не са представени доказателства относно обсъждане на Докладната записка от Постоянната комисия по “Бюджет и финанси” към ОбС-Дулово.

Съдът намира, че са допуснати нарушения на чл. 69, ал. 2 от АПК, тъй като Общински съвет-Дулово не е осигурил разумен срок за осъществяване правото на участие на заинтересованите лица, който не може да бъде по-кратък от 1 месец от деня на уведомяването.

Не е изпълнено задължението за обявяване на проекта за Общия административен акт (Решението), ведно с неговите мотиви, като по делото така и не се събрани данни, че такива въобще са били изработвани и че е бил разглеждан в рамките на административното производство проект за решение, както и че последният е бил придружен от мотиви, включително и пред общинска комисия, както и при обсъждането му в заседанието на Общинския съвет на 18.01.2011 г.

Съдът констатира и, че Общинският съвет в Дулово е приел оспореното решение в нарушение разпоредбата на чл. 66, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Съгласно тази разпоредба, когато до края на предходната година Общинският съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година. В конкретния случай местният законодател е приел процесното решение на 18.01.2011 г., т. е. в нарушение разпоредбата на чл. 66, ал. 3 от ЗМДТ.

Освен това, с разпоредбата на чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ е издигнат като основен принцип за определяне на размера на такса битови отпадъци, според количеството на битови отпадъци. Едва ако е невъзможно определянето на количеството битови отпадъци, размерът на таксата се определя пропорционално върху основа, приета от Общинския съвет. В конкретния случай, размерът на такса битови отпадъци е определен върху данъчната оценка на имота или върху отчетната стойност на имота, без да са представени писмени доказателства, установяващи невъзможност да се определи количеството на битови отпадъци.. Съдът изрично е указал на Общински съвет-Дулово, с Разпореждане №83/04.02.2011 г., че следва да представи доказателства, установяващи съществуването на фактическите основания при приемане на процесното решение, предвид разпоредбата на чл. 67, ал.2 от ЗМДТ. Такива не са представени. Не са представени доказателства за невъзможност да бъде установено количеството битови отпадъци в съответствие с изискванията на чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ.

С оглед гореизложеното, съдът намира, че оспореното решение №512, т.2, с което е приета такса битови отпадъци за 2011 г. е незаконосъобразно, поради съществено нарушение на административно-производствените правила и на материалния закон и като такова следва да бъде отменено.

"Силистра Днес"

leave a comment

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Create AccountLog In Your Account