Започна приема на документи по Проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Силистра”

Започна приема на документи по Проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Силистра”

Започна приема на документи по Проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Силистра”

Община Силистра, в качеството на конкретен бенефициент по Проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Силистра” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, финансирана от Европейския социален фонд, ОБЯВЯВА, че от 14.10.2019 година започва приема на документи от кандидати за потребители на мобилни интегрирани здравно-социални услуги на територията на община Силистра.

Патронажната грижа представлява индивидуализирана подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, до 2 часа на ден – ежедневно или периодично, според потребностите, от специализиран екип от медицински сестри, рехабилитатори,масажист,психолог, специалисти по социални дейности и домашни санитари.

Услугата “Патронажна грижа ще обхване 220 потребители от всички населени места на територията на община Силистра, които ще получават различни здравно-социални услуги в дома си, в това число до 16 часа месечно Домашни санитари, съобразно индивидуалните им потребности от подкрепа.

По график те ще извършват почасови посещения в домовете на потребителите, прилагайки индивидуален подход към всеки, в зависимост от конкретното състояние и заболяването. Услугите ще бъдат организирани и предоставяни в съответствие с Методиката за предоставяне на патронажна грижа по домовете за възрастни хора и хора с увреждания, разработена по Компонент 1 на процедурата и утвърдена от министъра на Министерство на здравеопазването.

Кандидати за потребители могат да бъдат лица от следните целеви групи:

  • Възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност от самообслужване;
  • Лица с увреждания с издадено експертно решение на ТЕЛК;
  • Лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи;
  • Лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи.

Насочване към услугата ще се осъществява от компетентно лице или орган – общопрактикуващ лекар, специалисти от извънболничната и болничната медицинска помощ, социални служби, социални услуги и др., както и чрез самонасочване.

Необходими документи за кандидатстване са следните:

  • Заявление-декларация /по образец/;
  • Документ за самоличност /за справка/;
  • Експертно решение на ТЕЛК, Медицински протокол на ЛКК или други медицински документи /копие/;
  • Пълномощно /в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител/;
  • Удостоверение за настойничество и попечителство /ако е приложимо/.

Лицата, които желаят да ползват мобилни интегрирани здравно-социални услуги по проекта, могат да получат документи за кандидатстване по образец в сградата на Община Силистра, Информационен център, ет.1, гише “Социална политика” – Кунка Иванова и Марияна Банчева или от сайта на Общината.

Попълнените и окомплектовани документи се подават в деловодството на общината.

Заявления от кандидати за потребители на мобилни интегрирани здравно-социални услуги ще се приемат през целия период на изпълнение на дейностите по Проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Силистра”.

Кандидатите, след подаване на документите за включване в Проекта, ще бъдат класирани съгласно Методика за подбор на потребители на здравно-социалната услуга «Патронажна грижа» и първоначална оценка на потребностите, извършена в дома на кандидта от наети външни за Общината оценители – социални работници и медицински специалисти, в периода 28.10.2019 г. – 10.12.2019 г.

Предоставянето на мобилни интегрирани здравно-социални услуги ще стартира от 14.12.2019 г. и е с продължителност 12 месеца.

За допълнителна информация: тел. 086/816-300

"Силистра Днес"

Related Posts

leave a comment

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Create AccountLog In Your Account