Реализиран проект по модернизация на ветеринарната гимназия в Добрич

Реализиран проект по модернизация на ветеринарната гимназия в Добрич

Реализиран проект по модернизация на ветеринарната гимназия в Добрич

Община град Добрич успешно реализира, в качеството си на бенефициент, изпълнението на Проект № BG16RFOP001-3.002-0032-C01 „Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов” град Добрич” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”.

Община град Добрич успешно реализира, в качеството си на бенефициент, изпълнението на Проект № BG16RFOP001-3.002-0032-C01 „Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов” град Добрич” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”.

Община град Добрич успешно реализира, в качеството си на бенефициент, изпълнението на Проект № BG16RFOP001-3.002-0032-C01 „Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов” град Добрич” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”.

Проектът   се  осъществи   с   финансовата  подкрепа   на  Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. Стойността на проекта е в размер на 1 299 954,78 лева, от които 1 104 961,57 лв. европейско финансиране и 194 993,21 лв. национално съфинансиране.

Изпълнени са всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност: Поставена е топлоизолация на външните стени на двете сгради, топлоизолация на подпокривните пространства, подменена е  дограмата на физкултурния салон, монтиран е нов водогреен котел, изграден е нов подземно положен топлопровод за топлозахранване на учебната сграда. В двете сгради са изградени нови отоплителни инсталации. В учебната сграда е монтирана соларна инсталация за топла вода.

Изпълнени са всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване: Ремонтирани са класните стаи, лабораториите, библиотеката, тоалетни, съблекалните към физкултурния салон; Подменени са покривните  конструкции на двете сгради, водопроводните инсталации, хоризонталната канализация, осветителните и звънчевата инсталации, електрическите инсталации на учебната сграда, физкултурния салон и котелното помещение;  Монтирана е пожароизвестителна система. За обезпечаване сигурността на гимназията е изградена нова допълнителна инсталация за видеонаблюдение. За физкултурния салон е изградена рампа за хора в неравностойно положение.

Извършена е подмяна на осветителните тела за парково осветление. Изпълнена е рехабилитация на съществуващите настилки около сградата на училището и физкултурния салон.

В изпълнение на проекта е доставено:

            Обзавеждане на кабинетите по общообразователна и професионална подготовка, лабораториите, заседателна зала, библиотеката, коридори и фоайета, зони за отдих за ученици и учители;

            Оборудване – Компютърна, мултимедийна и копирна техника; Ветеринарно-медицинско оборудване – апарат за инхалационна наркоза, монитор за пациенти, видеоскоп, радионож, микроскопи и други инструменти за новоизградена хирургична зала; Оборудване за кабинетите по общообразователна и професионална подготовка;Спортно оборудване за физкултурния салон и фитнес залата.

            Изпълнението на горепосочените мерки допринася за постигането на целите на проекта:

  • Подобряване качеството на образователната среда;
  • Повишаване на привлекателността на професионалното образование сред учениците чрез обновяване на материалната база, осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане;
  • Подобряване на местата за обучение, спорт и отдих;
  • Намаляване процента на преждевременно напусналите;
  • Подпомагане на професионална реализация на учениците;
  • Придобиване на знания, умения и компетентности, нужни на бизнеса;
  • Изграждане на умения за учене през целия живот.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-3.002-0032-C01 „Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов” град Добрич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

"Силистра Днес"

leave a comment

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Create AccountLog In Your Account