Областният управител върна за ново разглеждане решение на Общински съвет – Тутракан

При осъществяване на контрол за законосъобразност, областният управител Николай Димов върна – за ново разглеждане – едно решение на Общински съвет-Тутракан, от заседанието му на 22.05.2012 г. Решението касае правата по трудови правоотношения на председателя на общински съвет Тутракан.

Според решение № 149 на Общински съвет-Тутракан, „Председателят на Общинския съвет получава допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, както и платен годишен отпуск в размер, равен на кмета на Община Тутракан, считано от 1.05.2012 г.“

При връщането на решението за ново разглеждане, Областният управител се базира на две основания:

Първото основание е установената липса на кворум. В гласуването на Решението са участвали 13 общински съветници, като 4 са гласували „За“, 9 – „Въздържали се“ и нито един „Против“. Съгласно разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА): „Решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. Съветът може да реши гласуването да бъде и тайно“.

Във второто основание за връщане се посочва, че „правоотношението между Общинския съвет и неговия председател не е трудово правоотношение, макар че председателят на Общинския съвет се ползва от правата на работещите по трудово правоотношение.  Специалната норма на чл. 26, ал. 2 от ЗМСМА, използвана като основание за вземане на решението, не би била приета, ако правоотношението между Общинския съвет и неговия председател е трудово, защото Общинският съвет не е работодател на председателя си по смисъла на алинея 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда (КТ). В тази връзка, допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на председателя на Общинския съвет следва да се определи съобразно предвидените изисквания в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Общинският съвет е следвало да определи допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на председателят на общинския съвет в размер равен на % (процент) върху индивидуалната основна месечна заплата, за всяка година трудов стаж. Също така, Общински съвет-Тутракан е трябвало да се съобрази и изрично да посочи размера на платения годишен отпуск, в съответствие с разпоредбите на КТ, а това не е направено.

Върнатото решение може да бъде преразгледано на ново заседание на Общински съвет-Тутракан в 14-дневен срок от получаването му, за да бъдат отстранени допуснатите нередности.

"Силистра Днес"

Related Posts

leave a comment

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Create AccountLog In Your Account