България и Румъния в общ проект: „ВИЗА – Агенция за трансгранична трудова мобилност“

Силистра е една от българските области , които се включват в този надяваме се успеше проект. Българо-румънската търговско-промишлена палата започва първо по рода си изследване на трансграничната трудова мобилност между България и Румъния, което ще даде основа за развитие на нови услуги за бизнеса. Не съществуват предишни изследвания или налични данни за перспективите за заетост, препятствията и възможностите за трудова мобилност в трансграничния регион Румъния-България. Проучването обхваща цялата трансгранична зона между двете държави, което означава 8 български области и 7 румънски окръга. То се насочва към дългосрочните перспективи на трудовата мобилност, като взема предвид тенденциите за икономическо развитие и промените на пазара на труда в следващите минимум 5 години и идентифицира основните пречки пред регионалната заетост, вкл. наемането в съседната държава. По-конкретно проучването включва анализ на стратегически документи и планове за регионално развитие, както и статистическа информация; емпирични данни от анкети, срещи и интервюта с ключови фирми и институции; оценка на инвеститорите за текущата и бъдещата необходимост от работна ръка и нагласи на бизнеса за наемане на служители от другата страна. Предвидена е също преценка на нуждите на бизнеса от ключови компетентности при ситуация на трансгранична заетост, както и набиране на информация за образователни институции, осигуряващи подходящо обучение. Проучването обобщава и анализира също така политиките, програмите и мерките за заетост, квалификация на работната ръка и трудова мобилност. Проучването е първата голяма инициатива по проект „ВИЗА – Агенция за трансгранична трудова мобилност“, който се изпълнява от БРТПП в партньорство с Асоциацията за устойчиво развитие Слатина (Румъния, окръг Олт) с финансиране от програма Интеррег V-A Румъния – България.

"Силистра Днес"

Create AccountLog In Your Account